تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی

آذربایجان شرقی، مراغـه، ابتدای خیابان سعدی،مجتمع تجاری خدماتی نفیس، طبقه 4، واحد 3

کدپستـی: 5513836849

تلفن:   04137256545

فکس 04137221104 داخلی 7

ایمیل : s.s.p.a.iran@gmail.com

sspa.iran@sspaco.ir

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d809199.4809643631!2d46.25843785!3d37.60367765!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401b118045457f6d%3A0xcba0e7f09be91435!2z2K_Zgdiq2LEg2YXYsdqp2LLbjCDYtNix2qnYqiDYqNin2LLYsdiz24wg2LPYp9iz2KfZhiDYtdmG2LnYqiDZvtuM2LTar9in2YUg2KLYqtuM2Yc!5e0!3m2!1sen!2s!4v1652003738923!5m2!1sen!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>

آدرس دفتر تهران

تهران، یوسف آباد، میدان سلماس، فتحی شقایقی، پلاک 117، طبقه 3، واحد 6آدرس دفتر تبریز

آذربایجان شرقی، تبریز، چهار راه بهشتی (منصور)، پاساژ ايپك، ورودي دوم، طبقه اول تجاری،پلاك 118

کدپستی: 5154917969

تلفن:04133356310،

فکـس: 04133369372

ایمیل: sspa.tabriz2@gmail.com

sspa.tabriz@sspaco.ir

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d50254.91477585931!2d46.27078707587702!3d38.07196067492901!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401a1b5659a49da7%3A0xf1b989d49257840b!2z2LTYsdqp2Kog2LPYp9iz2KfZhiDYtdmG2LnYqiDZvtuM2LTar9in2YUg2KLYqtuM2Ycg2LTYudio2Ycg2KrYqNix24zYsg!5e0!3m2!1sen!2s!4v1652004547892!5m2!1sen!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>

آدرس دفتر تبریز (دفتر اداره کل استاندارد)

آذربایجان شرقی، تبریز، وليعصر، انتهاي خيابان تخت طاوس شرقي- اداره کل استاندارد آذربايجان شرقي، طبقه 2

تلفن: 04133304109

ایمیل: sspa.tabriz@sspaco.ir

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3141.8675812839624!2d46.37012871508575!3d38.05017170404022!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401a1b51a5a03b95%3A0x8e28f85b98d57f55!2z2LPYp9iz2KfZhiDYtdmG2LnYqiDZvtuM2LTar9in2YUg2KLYqtuM2Ycg2LTYudio2Ycg2KfYr9in2LHZhyDaqdmEINin2LPYqtin2YbYr9in2LHYryDYp9iz2KrYp9mGINii2LDYsdio2KfbjNis2KfZhiDYtNix2YLbjA!5e0!3m2!1sen!2s!4v1654143647889!5m2!1sen!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>

آدرس دفتر همدان

همدان،میدان بعثت، ابتدای بلوار فاطمیه، جنب مخابرات، پلاک 174

کدپستی: 6515918517

تلفن: 08138215457

فکـس: 08138215457

ایمیل: sspa.hamedan.co@gmail.com

sspa.hamedan@sspaco.ir

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d819.2956407750369!2d48.51342822920815!3d34.77617910034129!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3ff1ed9fc5d01959%3A0x31c0dba83400878e!2z2LTYsdqp2Kog2LPYp9iz2KfZhiDYtdmG2LnYqiDZvtuM2LTar9in2YUg2KLYqtuM2Ycg2LTYudio2Ycg2YfZhdiv2KfZhg!5e0!3m2!1sen!2s!4v1652005262248!5m2!1sen!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>

آدرس دفتر قزوین

 قزوین، بلوار آیت اله خامنه ای، کوچه گلستان یکم،روبروی بیمارستان پاستور و هتل مرمر، مجتمع نیایش، طبقه اول، واحد F66

کدپستی: 3415939498

تلفن: 02833991520

ایمیل: sspa.ghazvin2@gmail.com

sspa.ghazvin@sspaco.ir

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d804.2231400485656!2d50.023460529210595!3d36.26638728005381!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3f8cabae00d5c3fd%3A0x68a11758f2422392!2z2LTYsdqp2Kog2LPYp9iz2KfZhiDYtdmG2LnYqiDZvtuM2LTar9in2YUg2KLYqtuM2Ycg2LTYudio2Ycg2YLYstmI24zZhg!5e0!3m2!1sen!2s!4v1652005759391!5m2!1sen!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>

آدرس دفتر اردبیل

اردبیل، شهرک کوثر، بلوک، بعد از سی ان جی، خیابان گلسار، رو به روی برج آسمان توسعه مسکن قطعه 311

ایمیل: sspa.ardebil@sspaco.ir

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d12541.743950584038!2d48.2776991!3d38.1997734!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xc5a94972af4516a!2z2LTYsdqp2Kog2LPYp9iz2KfZhiDYtdmG2LnYqiDZvtuM2LTar9in2YUg2KLYqtuM2Ycg2LTYudio2Ycg2KfYsdiv2KjbjNmE!5e0!3m2!1sen!2s!4v1655098039115!5m2!1sen!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>

آدرس دفتر کاشان

اصفهان،آران و بیدگل، سلیمان صباحی، میدان شهیدان اربابی، بلوار یک، نبش فرعی سوییت های پیوندی، واحد چهارم

کدپستی:8741711545

  تلفن: 03154751384

فکـس: 03154751384

  ایمیل: sspa.esfahan@gmail.com

sspa.esfahan@sspaco.ir

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3306.512555960881!2d51.48576322608621!3d34.030720964313815!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3f9685bcaa3928f7%3A0xa7b5b662325153b9!2z2LTYsdqp2Kog2LPYp9iz2KfZhiDYtdmG2LnYqiDZvtuM2LTar9in2YUg2KLYqtuM2Ycg2LTYudio2Ycg2qnYp9i02KfZhg!5e0!3m2!1sen!2s!4v1652079828901!5m2!1sen!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>

آدرس دفتر میاندوآب

آذربایجان غربی، میاندوآب، خیابان کشاورز، پلاک 20، طبقه فوقانی لوازم خانگی حسینی

کدپستی: 5971858169

  تلفن: 04445248530

   فکـس: 04445248530، 

 ایمیل: sspa.urmia@gmail.com

sspa.urmia@sspaco.ir

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d199.22820373312825!2d46.10579173086385!3d36.97038498733741!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4004a9e52de64cb3%3A0xa996dfdab5c5b940!2z2LTYsdqp2Kog2LPYp9iz2KfZhiDYtdmG2LnYqiDZvtuM2LTar9in2YUg2KLYqtuM2Ycg2LTYudio2Ycg2YXbjNin2YbYr9mI2KLYqA!5e0!3m2!1sen!2s!4v1652602158642!5m2!1sen!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>

آدرس دفتر ابهر

زنجان، ابهر، شریف آباد، خیابان شهید رجایی، انتهای خیابان شهدا، پلاک 200، اداره استاندارد شهرستان ابهر

کدپستی: 4561119852تلفن: 02435282914فکـس:02435282691

ایمیل: sspa.zanjan@gmail.com

sspa.zanjan@

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d1374.9106206240517!2d49.22726208907269!3d36.14692584435727!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3ff465675ccb1d67%3A0xe109aa07d2f55b3f!2z2LTYsdqp2Kog2LPYp9iz2KfZhiDYtdmG2LnYqiDZvtuM2LTar9in2YUg2KLYqtuM2Ycg2LTYudio2Ycg2KfYqNmH2LE!5e0!3m2!1sen!2s!4v1652071948468!5m2!1sen!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d809199.4809643631!2d46.25843785!3d37.60367765!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401b118045457f6d%3A0xcba0e7f09be91435!2z2K_Zgdiq2LEg2YXYsdqp2LLbjCDYtNix2qnYqiDYqNin2LLYsdiz24wg2LPYp9iz2KfZhiDYtdmG2LnYqiDZvtuM2LTar9in2YUg2KLYqtuM2Yc!5e0!3m2!1sen!2s!4v1652003738923!5m2!1sen!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>

راه های ارتباط

04137256545

آذربایجان شرقی، مراغـه، ابتدای خیابان سعدی،مجتمع تجاری خدماتی نفیس، طبقه 4، واحد 3

info@sspaco.ir

بازرسی

شرکت بازرسی ساسان صنعت پیشگام آتیه در سال 94 تاسیس و با اخذ مجوز از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و سازمان ملی استاندارد در زمینه بازرسی فنی آسانسور، خودرو و کالا و … از سال 1395 در حال فعالیت و خدمت رسانی میباشد

×
×

سبد خرید