تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی

آذربایجان شرقی، مراغـه، ابتدای خیابان سعدی،مجتمع تجاری خدماتی نفیس، طبقه 4، واحد 3

کدپستـی: 5513836849

تلفن:   04137256545

فکس 04137221104 داخلی 7

ایمیل : s.s.p.a.iran@gmail.com

sspa.iran@sspaco.ir

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d809199.4809643631!2d46.25843785!3d37.60367765!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401b118045457f6d%3A0xcba0e7f09be91435!2z2K_Zgdiq2LEg2YXYsdqp2LLbjCDYtNix2qnYqiDYqNin2LLYsdiz24wg2LPYp9iz2KfZhiDYtdmG2LnYqiDZvtuM2LTar9in2YUg2KLYqtuM2Yc!5e0!3m2!1sen!2s!4v1652003738923!5m2!1sen!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>

آدرس دفتر تهران

تهران، میدان ولیعصر، ابتدای بلوار کریم خان زند، پلاک 308، ساختمان کیمیا، طبقه 5، واحد 52

کد پستی: 1593854759

تلفن: 02188934879


<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m12!1m3!1d202.47452588159803!2d51.40858534631512!3d35.71164637110075!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!5e0!3m2!1sen!2s!4v1704611628340!5m2!1sen!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>

آدرس دفتر تبریز

آذربایجان شرقی، تبریز، چهار راه بهشتی (منصور)، پاساژ ايپك، ورودي دوم، طبقه اول تجاری،پلاك 118

کدپستی: 5154917969

تلفن:04133356310،

فکـس: 04133369372

ایمیل: sspa.tabriz2@gmail.com

sspa.tabriz@sspaco.ir

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d50254.91477585931!2d46.27078707587702!3d38.07196067492901!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401a1b5659a49da7%3A0xf1b989d49257840b!2z2LTYsdqp2Kog2LPYp9iz2KfZhiDYtdmG2LnYqiDZvtuM2LTar9in2YUg2KLYqtuM2Ycg2LTYudio2Ycg2KrYqNix24zYsg!5e0!3m2!1sen!2s!4v1652004547892!5m2!1sen!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>

آدرس دفتر تبریز (دفتر اداره کل استاندارد)

آذربایجان شرقی، تبریز، وليعصر، انتهاي خيابان تخت طاوس شرقي- اداره کل استاندارد آذربايجان شرقي، طبقه 2

تلفن: 04133304109

ایمیل: sspa.tabriz@sspaco.ir

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3141.8675812839624!2d46.37012871508575!3d38.05017170404022!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401a1b51a5a03b95%3A0x8e28f85b98d57f55!2z2LPYp9iz2KfZhiDYtdmG2LnYqiDZvtuM2LTar9in2YUg2KLYqtuM2Ycg2LTYudio2Ycg2KfYr9in2LHZhyDaqdmEINin2LPYqtin2YbYr9in2LHYryDYp9iz2KrYp9mGINii2LDYsdio2KfbjNis2KfZhiDYtNix2YLbjA!5e0!3m2!1sen!2s!4v1654143647889!5m2!1sen!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>

آدرس دفتر همدان

همدان،میدان بعثت، ابتدای بلوار فاطمیه، جنب مخابرات، پلاک 174

کدپستی: 6515918517

تلفن: 08138215457

فکـس: 08138215457

ایمیل: sspa.hamedan.co@gmail.com

sspa.hamedan@sspaco.ir

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d819.2956407750369!2d48.51342822920815!3d34.77617910034129!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3ff1ed9fc5d01959%3A0x31c0dba83400878e!2z2LTYsdqp2Kog2LPYp9iz2KfZhiDYtdmG2LnYqiDZvtuM2LTar9in2YUg2KLYqtuM2Ycg2LTYudio2Ycg2YfZhdiv2KfZhg!5e0!3m2!1sen!2s!4v1652005262248!5m2!1sen!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>

آدرس دفتر قزوین

 قزوین، بلوار آیت اله خامنه ای، کوچه گلستان یکم،روبروی بیمارستان پاستور و هتل مرمر، مجتمع نیایش، طبقه اول، واحد F66

کدپستی: 3415939498

تلفن: 02833991520

ایمیل: sspa.ghazvin2@gmail.com

sspa.ghazvin@sspaco.ir

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d804.2231400485656!2d50.023460529210595!3d36.26638728005381!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3f8cabae00d5c3fd%3A0x68a11758f2422392!2z2LTYsdqp2Kog2LPYp9iz2KfZhiDYtdmG2LnYqiDZvtuM2LTar9in2YUg2KLYqtuM2Ycg2LTYudio2Ycg2YLYstmI24zZhg!5e0!3m2!1sen!2s!4v1652005759391!5m2!1sen!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>

آدرس دفتر اردبیل

اردبیل، شهرک کوثر، بلوک، بعد از سی ان جی، خیابان گلسار، رو به روی برج آسمان توسعه مسکن قطعه 311

ایمیل: sspa.ardebil@sspaco.ir

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d12541.743950584038!2d48.2776991!3d38.1997734!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xc5a94972af4516a!2z2LTYsdqp2Kog2LPYp9iz2KfZhiDYtdmG2LnYqiDZvtuM2LTar9in2YUg2KLYqtuM2Ycg2LTYudio2Ycg2KfYsdiv2KjbjNmE!5e0!3m2!1sen!2s!4v1655098039115!5m2!1sen!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>

آدرس دفتر کاشان

اصفهان،آران و بیدگل، سلیمان صباحی، میدان شهیدان اربابی، بلوار یک، نبش فرعی سوییت های پیوندی، واحد چهارم

کدپستی:8741711545

  تلفن: 03154751384

فکـس: 03154751384

  ایمیل: sspa.esfahan@gmail.com

sspa.esfahan@sspaco.ir

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3306.512555960881!2d51.48576322608621!3d34.030720964313815!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3f9685bcaa3928f7%3A0xa7b5b662325153b9!2z2LTYsdqp2Kog2LPYp9iz2KfZhiDYtdmG2LnYqiDZvtuM2LTar9in2YUg2KLYqtuM2Ycg2LTYudio2Ycg2qnYp9i02KfZhg!5e0!3m2!1sen!2s!4v1652079828901!5m2!1sen!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>

آدرس دفتر میاندوآب

آذربایجان غربی، میاندوآب، خیابان کشاورز، پلاک 20، طبقه فوقانی لوازم خانگی حسینی

کدپستی: 5971858169

  تلفن: 04445248530

   فکـس: 04445248530، 

 ایمیل: sspa.urmia@gmail.com

sspa.urmia@sspaco.ir

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d199.22820373312825!2d46.10579173086385!3d36.97038498733741!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4004a9e52de64cb3%3A0xa996dfdab5c5b940!2z2LTYsdqp2Kog2LPYp9iz2KfZhiDYtdmG2LnYqiDZvtuM2LTar9in2YUg2KLYqtuM2Ycg2LTYudio2Ycg2YXbjNin2YbYr9mI2KLYqA!5e0!3m2!1sen!2s!4v1652602158642!5m2!1sen!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>

آدرس دفتر ابهر

زنجان، ابهر، شریف آباد، خیابان شهید رجایی، انتهای خیابان شهدا، پلاک 200، اداره استاندارد شهرستان ابهر

کدپستی: 4561119852تلفن: 02435282914فکـس:02435282691

ایمیل: sspa.zanjan@gmail.com

sspa.zanjan@

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d1374.9106206240517!2d49.22726208907269!3d36.14692584435727!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3ff465675ccb1d67%3A0xe109aa07d2f55b3f!2z2LTYsdqp2Kog2LPYp9iz2KfZhiDYtdmG2LnYqiDZvtuM2LTar9in2YUg2KLYqtuM2Ycg2LTYudio2Ycg2KfYqNmH2LE!5e0!3m2!1sen!2s!4v1652071948468!5m2!1sen!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d809199.4809643631!2d46.25843785!3d37.60367765!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401b118045457f6d%3A0xcba0e7f09be91435!2z2K_Zgdiq2LEg2YXYsdqp2LLbjCDYtNix2qnYqiDYqNin2LLYsdiz24wg2LPYp9iz2KfZhiDYtdmG2LnYqiDZvtuM2LTar9in2YUg2KLYqtuM2Yc!5e0!3m2!1sen!2s!4v1652003738923!5m2!1sen!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>

راه های ارتباط

04137256545

آذربایجان شرقی، مراغـه، ابتدای خیابان سعدی،مجتمع تجاری خدماتی نفیس، طبقه 4، واحد 3

info@sspaco.ir

بازرسی

شرکت بازرسی ساسان صنعت پیشگام آتیه در سال 94 تاسیس و با اخذ مجوز از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و سازمان ملی استاندارد در زمینه بازرسی فنی آسانسور، خودرو و کالا و … از سال 1395 در حال فعالیت و خدمت رسانی میباشد

×
×

سبد خرید